دکتر عبدالرضا نوروزی

متخصص تغذیه و فلوشیپ بیماریهای متابولیک از انگلستان

در حال حاضر این پزشک در این مرکز مشغول به کار نمیباشد.