دکتر الهام بهرنگی

متخصص پوست و مو - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران